જાતીય સમાનતાના સંદર્ભમાં ભારતની સ્થિતિ સુધરી, WEFના રિપોર્ટમાં 8 સ્થાનના ઉછાળા સાથે વૈશ્વિક જેન્ડર ઇન્ડેક્સમાં 127માં નંબર પર

જાતીય સમાનતાના સંદર્ભમાં ભારતની સ્થિતિ સુધરી, WEFના રિપોર્ટમાં 8 સ્થાનના ઉછાળા સાથે વૈશ્વિક જેન્ડર ઇન્ડેક્સમાં 127માં નંબર પર