ચીન સાથે સીમા વિવાદની વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારનો મોટો નિર્ણય: ચીન અને પાકિસ્તાનની સરહદ પર તૈનાત કરવામાં આવશે 120 ‘પ્રલય મિસાઈલ’, 150 થી 500 કિમીની રેન્જ

ચીન સાથે સીમા વિવાદની વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારનો મોટો નિર્ણય: ચીન અને પાકિસ્તાનની સરહદ પર તૈનાત કરવામાં આવશે 120 ‘પ્રલય મિસાઈલ’, 150 થી 500 કિમીની રેન્જ