ભારતના પહેલા મતદાર શ્યામ શરણ નેગી 106 વર્ષની ઉંમરે નિધન; આઝાદી બાદ 1951-52ની ચૂંટણીઓમાં કર્યું હતું મતદાન

ભારતના પહેલા મતદાર શ્યામ શરણ નેગી 106 વર્ષની ઉંમરે નિધન; આઝાદી બાદ 1951-52ની ચૂંટણીઓમાં કર્યું હતું મતદાન