અમદાવાદમાં બિલ્ડર ગ્રુપ પર IT વિભાગના દરોડા; 100થી વધુ અધિકારીઓની ટીમ ઓપરેશનમાં જોડાઈ

અમદાવાદમાં બિલ્ડર ગ્રુપ પર IT વિભાગના દરોડા; 100થી વધુ અધિકારીઓની ટીમ ઓપરેશનમાં જોડાઈ