ચૂંટણી ટાણે જ ઈન્કમટેકસ ત્રાટકયુ: સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં ખાવડા ગ્રુપ સહીત ફાઈનાન્સ અને રીયલ એસ્ટેટ સાથે સંકળાયેલ વેપારીઓ પર આવકવેરા વિભાગના દરોડા

ચૂંટણી ટાણે જ ઈન્કમટેકસ ત્રાટકયુ: સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં ખાવડા ગ્રુપ સહીત ફાઈનાન્સ અને રીયલ એસ્ટેટ સાથે સંકળાયેલ વેપારીઓ પર આવકવેરા વિભાગના દરોડા