ગુજરાત સરકારનું કબૂલનામું: છેલ્લા 2 વર્ષમાં સફાઈ કરવા ગટરમાં ઉતરેલા 11 કામદારોના મોત, 6 કામદારને નથી ચૂકવાઈ સહાય

ગુજરાત સરકારનું કબૂલનામું: છેલ્લા 2 વર્ષમાં સફાઈ કરવા ગટરમાં ઉતરેલા 11 કામદારોના મોત, 6 કામદારને નથી ચૂકવાઈ સહાય