નેપાળમાં ગઠબંધન સરકાર બન્યા પછી પુષ્પ કમલ દહલ ઉર્ફે પ્રચંડ અઢી વર્ષ માટે બનશે નવા વડાપ્રધાન, એ પછી પૂર્વ પીએમ કેપી શર્મા ઓલીને મળી શકે છે કમાન

નેપાળમાં ગઠબંધન સરકાર બન્યા પછી પુષ્પ કમલ દહલ ઉર્ફે પ્રચંડ અઢી વર્ષ માટે બનશે નવા વડાપ્રધાન, એ પછી પૂર્વ પીએમ કેપી શર્મા ઓલીને મળી શકે છે કમાન