ગીર સોમનાથમાં કારની પાછળની સીટમાં ચોરખાનું બનાવી દારૂની હેરાફેરી કરતો બૂટલેગર ઝડપાયો, થોડીવાર તો પોલીસ પણ ગોથે ચડી

ગીર સોમનાથમાં કારની પાછળની સીટમાં ચોરખાનું બનાવી દારૂની હેરાફેરી કરતો બૂટલેગર ઝડપાયો, થોડીવાર તો પોલીસ પણ ગોથે ચડી