ઈમરાન ખાને ભારત તરફથી મળેલો ગોલ્ડ મેડલ વેચી ખાધો ! પાકિસ્તાનના રક્ષા મંત્રીના મોટા દાવાને લઈ ચકચાર

ઈમરાન ખાને ભારત તરફથી મળેલો ગોલ્ડ મેડલ વેચી ખાધો ! પાકિસ્તાનના રક્ષા મંત્રીના મોટા દાવાને લઈ ચકચાર