ઈમરાન ખાનની ધરપકડ પછી પાકિસ્તાનમાં હિંસા ફાટી નીકળતા અમેરિકા, બ્રિટન અને કેનેડાએ પોતાના નાગરિકો માટે જાહેર કરી નવી ટ્રાવેલ એડવાઝરી

ઈમરાન ખાનની ધરપકડ પછી પાકિસ્તાનમાં હિંસા ફાટી નીકળતા અમેરિકા, બ્રિટન અને કેનેડાએ પોતાના નાગરિકો માટે જાહેર કરી નવી ટ્રાવેલ એડવાઝરી