વાહન સ્ક્રેપ પોલિસીનું અમલીકરણ: 1 એપ્રિલથી 15 વર્ષ જુના તમામ સરકારી વાહનો સ્ક્રેપમાં મોકલાશે

વાહન સ્ક્રેપ પોલિસીનું અમલીકરણ: 1 એપ્રિલથી 15 વર્ષ જુના તમામ સરકારી વાહનો સ્ક્રેપમાં મોકલાશે