પાકિસ્તાનના પીએમ શાહબાઝ શરીફે કહ્યું- ‘IMFએ અમારા વિચાર કરતા પણ કડક અને ખતરનાક શરતો પર આપી લોન, તેને માનવા સિવાય કોઈ રસ્તો નથી’

પાકિસ્તાનના પીએમ શાહબાઝ શરીફે કહ્યું- ‘IMFએ અમારા વિચાર કરતા પણ કડક અને ખતરનાક શરતો પર આપી લોન, તેને માનવા સિવાય કોઈ રસ્તો નથી’