દુનિયામાં કોરોનાનો હાહાકાર: ચીનની હાલત ભયાનક, દરરોજ 10 લાખ નવા કેસ, 5000નું મૃત્યુ, સ્મશાનમાં 20 દિવસનું વેઇટિંગ

દુનિયામાં કોરોનાનો હાહાકાર: ચીનની હાલત ભયાનક, દરરોજ 10 લાખ નવા કેસ, 5000નું મૃત્યુ, સ્મશાનમાં 20 દિવસનું વેઇટિંગ