સુખોઈ એરક્રાફ્ટથી સુપરસોનિક બ્રહ્મોસ મિસાઈલની એક્સટેન્ડેડ રેન્જનું સફળ ટેસ્ટિંગ, બંગાળની ખાડીમાં ટાર્ગેટ પર સચોટ નિશાનો

સુખોઈ એરક્રાફ્ટથી સુપરસોનિક બ્રહ્મોસ મિસાઈલની એક્સટેન્ડેડ રેન્જનું સફળ ટેસ્ટિંગ, બંગાળની ખાડીમાં ટાર્ગેટ પર સચોટ નિશાનો