હ્યુન્ડાઇની Ioniq 6 ને યુરો NCAP ક્રેશ ટેસ્ટમાં મળ્યું 5 સ્ટાર રેટિંગ, કંપનીએ ઓટો એક્સ્પો 2023માં કરી હતી રજૂ

હ્યુન્ડાઇની Ioniq 6 ને યુરો NCAP ક્રેશ ટેસ્ટમાં મળ્યું 5 સ્ટાર રેટિંગ, કંપનીએ ઓટો એક્સ્પો 2023માં કરી હતી રજૂ