હ્યુન્ડાઈ કંપનીએ પોતાની i20 કારની કિંમતોમાં કર્યો વધાર્યો, iMT વેરીએન્ટ થયું બંધ, N Line થઇ 16500 સુધી મોંઘી

હ્યુન્ડાઈ કંપનીએ પોતાની i20 કારની કિંમતોમાં કર્યો વધાર્યો, iMT વેરીએન્ટ થયું બંધ, N Line થઇ 16500 સુધી મોંઘી