હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા ફેસલિફ્ટને NCAP ક્રેશ ટેસ્ટમાં મળ્યું 5 સ્ટાર રેટિંગ, આવતા વર્ષે થશે ભારતમાં લોન્ચ

હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા ફેસલિફ્ટને NCAP ક્રેશ ટેસ્ટમાં મળ્યું 5 સ્ટાર રેટિંગ, આવતા વર્ષે થશે ભારતમાં લોન્ચ