હ્યુન્ડાઈએ ભારતમાં લોન્ચ કર્યું Aura નું ફેસલિફ્ટ મોડલ, પેટ્રોલ વેરીએન્ટની કિંમત 6.29 લાખ અને સીએનજી વેરીએન્ટની કિંમત 8.1 લાખ રૂપિયા

હ્યુન્ડાઈએ ભારતમાં લોન્ચ કર્યું Aura નું ફેસલિફ્ટ મોડલ, પેટ્રોલ વેરીએન્ટની કિંમત 6.29 લાખ અને સીએનજી વેરીએન્ટની કિંમત 8.1 લાખ રૂપિયા