નિતેશ તિવારીની ફિલ્મ ‘રામાયણ’ માં હૃતિક રોશન નહિ ભજવે નેગેટીવ રોલ, કેજીએફ ફેમ યશ બની શકે છે રાવણ

નિતેશ તિવારીની ફિલ્મ ‘રામાયણ’ માં હૃતિક રોશન નહિ ભજવે નેગેટીવ રોલ, કેજીએફ ફેમ યશ બની શકે છે રાવણ