હોસ્પિટલમાં દર્દી પાસે વધારે નાણા અને હેલ્થ કાર્ડ ધરાવતા દર્દીઓ પાસેથી પણ ચાર્જ લેવા બદલ રાજ્યની ચાર હોસ્પિટલને સાડા સાત લાખથી વધુનો દંડ

હોસ્પિટલમાં દર્દી પાસે વધારે નાણા અને હેલ્થ કાર્ડ ધરાવતા દર્દીઓ પાસેથી પણ ચાર્જ લેવા બદલ રાજ્યની ચાર હોસ્પિટલને સાડા સાત લાખથી વધુનો દંડ