ભારત પર મંડરાઈ રહ્યો છે કોરોનાનો ખતરો: આજે દેશના દરેક રાજ્યના કોવીડ હેલ્થ સેન્ટર પર થશે મોક ડ્રીલ, વિદેશથી આવેલા 15 નાગરિક પોઝીટીવ

ભારત પર મંડરાઈ રહ્યો છે કોરોનાનો ખતરો: આજે દેશના દરેક રાજ્યના કોવીડ હેલ્થ સેન્ટર પર થશે મોક ડ્રીલ, વિદેશથી આવેલા 15 નાગરિક પોઝીટીવ