ડિવોર્સ પછી પહેલીવાર દિલ્હીમાં પોતાની નવી ગર્લફ્રેન્ડ ટીના થડાની સાથે જોવા મળ્યો યો યો હનીસિંહ