સોની અને વાહન નિર્માતા કંપની હોન્ડાએ ભેગા થઈને રજૂ કરી નવી ઇલેક્ટ્રિક સિડાન કાર Afeela