ગુજરાતમાં સામૂહિક ધર્મ પરિવર્તન, એકસાથે 45 લોકોએ હિન્દુ ધર્મ બદલી બુદ્ધ ધર્મ સ્વીકાર્યો

ગુજરાતમાં સામૂહિક ધર્મ પરિવર્તન, એકસાથે 45 લોકોએ હિન્દુ ધર્મ બદલી બુદ્ધ ધર્મ સ્વીકાર્યો