હિમાચલમાં કોંગ્રેસને મોટો ફટકો, ચૂંટણી પહેલા 26 નેતાઓ ભાજપમાં જોડાયા

હિમાચલમાં કોંગ્રેસને મોટો ફટકો, ચૂંટણી પહેલા 26 નેતાઓ ભાજપમાં જોડાયા