અમેરિકાના પૂર્વ વિદેશમંત્રી હિલેરી ક્લિન્ટને 2 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન કરી મીઠું પકવતા અગરિયાઓની મુલાકાત, જાહેર કરી 50 હજાર મિલિયન ડોલરની સહાય

અમેરિકાના પૂર્વ વિદેશમંત્રી હિલેરી ક્લિન્ટને 2 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન કરી મીઠું પકવતા અગરિયાઓની મુલાકાત, જાહેર કરી 50 હજાર મિલિયન ડોલરની સહાય