હીરો મોટોકોર્પએ ભારતમાં લોન્ચ કર્યું નવું XPulse 200T ફેસલિફ્ટ, કિંમત 1.25 લાખ રૂપિયાથી શરુ

હીરો મોટોકોર્પએ ભારતમાં લોન્ચ કર્યું નવું XPulse 200T ફેસલિફ્ટ, કિંમત 1.25 લાખ રૂપિયાથી શરુ