હીરો મોટોકોર્પે ભારતમાં લોન્ચ કર્યું નવું 110સીસીનું સ્કૂટર Xoom, કિંમત 68599 રૂપિયાથી શરુ

હીરો મોટોકોર્પે ભારતમાં લોન્ચ કર્યું નવું 110સીસીનું સ્કૂટર Xoom, કિંમત 68599 રૂપિયાથી શરુ