ખરાબ વાતાવરણને કારણે શ્રી શ્રી રવિ શંકરના હેલિકોપ્ટરનું તમિલનાડુના ઈરોડમાં ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ, 5 લોકો હતા સવાર

ખરાબ વાતાવરણને કારણે શ્રી શ્રી રવિ શંકરના હેલિકોપ્ટરનું તમિલનાડુના ઈરોડમાં ઈમરજન્સી લેન્ડિંગ, 5 લોકો હતા સવાર