હેટ સ્પીચ કેસ: ભડકાઉ ભાષણ આપવા બદલ ફસાયા સપા નેતા આઝમખાન, કોર્ટે કરી 3 વર્ષની સજા, ધારાસભ્ય પદ પણ ખતરો

હેટ સ્પીચ કેસ: ભડકાઉ ભાષણ આપવા બદલ ફસાયા સપા નેતા આઝમખાન, કોર્ટે કરી 3 વર્ષની સજા, ધારાસભ્ય પદ પણ ખતરો