હર્ષ સંઘવીએ અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાનથી સ્થળાંતરિત થઈને અમદાવાદ આવેલા 108 અરજદારોને આપી ભારતીય નાગરિકતા

હર્ષ સંઘવીએ અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાનથી સ્થળાંતરિત થઈને અમદાવાદ આવેલા 108 અરજદારોને આપી ભારતીય નાગરિકતા