દુનિયાના સૌથી પાવરફુલ ટેલિસ્કોપ પર હેકર્સનો હુમલો, અમેરિકાએ બંધ પોતાના 2 ટેલિસ્કોપ જેમિની નોર્થ અને જેમિની સાઉથ

દુનિયાના સૌથી પાવરફુલ ટેલિસ્કોપ પર હેકર્સનો હુમલો, અમેરિકાએ બંધ પોતાના 2 ટેલિસ્કોપ જેમિની નોર્થ અને જેમિની સાઉથ