રિયો ઓલંપિકમાં ઈતિહાસ રચનારી ભારતીય જિમ્નાસ્ટ દીપા કર્માકર પર ઇન્ટરનેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીએ મૂક્યો 21 મહિનાનો પ્રતિબંધ, ડોપ ટેસ્ટમાં થઈ ફેલ

રિયો ઓલંપિકમાં ઈતિહાસ રચનારી ભારતીય જિમ્નાસ્ટ દીપા કર્માકર પર ઇન્ટરનેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીએ મૂક્યો 21 મહિનાનો પ્રતિબંધ, ડોપ ટેસ્ટમાં થઈ ફેલ