બાપુનગરમાં  ડાયમંડ માર્કેટ પાસે ફાયરિંગ કરીને ખાનગી પેઢીના કર્મચારી પાસેથી રૂ. 20 લાખ ભરેલી બેગ લઈને આરોપીઓ ફરાર; પોલીસની તપાસ શરૂ

બાપુનગરમાં ડાયમંડ માર્કેટ પાસે ફાયરિંગ કરીને ખાનગી પેઢીના કર્મચારી પાસેથી રૂ. 20 લાખ ભરેલી બેગ લઈને આરોપીઓ ફરાર; પોલીસની તપાસ શરૂ