74મા પ્રજાસત્તાક દિને થયેલ પ્રદર્શનમાં 17 રાજ્યોના ટેબ્લોઝમાંથી ગુજરાત પ્રથમ સ્થાને, ટેબ્લોની થીમ હતી ‘ક્લીન એનર્જી ગ્રીન એનર્જીયુક્ત ગુજરાત’

74મા પ્રજાસત્તાક દિને થયેલ પ્રદર્શનમાં 17 રાજ્યોના ટેબ્લોઝમાંથી ગુજરાત પ્રથમ સ્થાને, ટેબ્લોની થીમ હતી ‘ક્લીન એનર્જી ગ્રીન એનર્જીયુક્ત ગુજરાત’