મીઠાના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત આખા ભારતમાં પ્રથમ સ્થાન પર આવે છે, ભારતનું લગભગ 70% મીઠાનું ઉત્પાદન અહીં થાય છે

મીઠાના ઉત્પાદનમાં ગુજરાત આખા ભારતમાં પ્રથમ સ્થાન પર આવે છે, ભારતનું લગભગ 70% મીઠાનું ઉત્પાદન અહીં થાય છે