ગુજરાતમાં બીજા તબકકાની 93 બેઠકોમાં ઉત્સાહપૂર્ણ મતદાન; PM મોદી, CM ભુપેન્દ્ર પટેલ અને અમિત શાહે કર્યું મતદાન

ગુજરાતમાં બીજા તબકકાની 93 બેઠકોમાં ઉત્સાહપૂર્ણ મતદાન; PM મોદી, CM ભુપેન્દ્ર પટેલ અને અમિત શાહે કર્યું મતદાન