અમદાવાદ શહેરમાં લાગ્યા ‘મોદી હટાવો, દેશ બચાવો’ ના પોસ્ટર્સ, ક્રાઈમબ્રાન્ચે કરી આમ આદમી પાર્ટીના 8 કાર્યકરોની ધરપકડ

અમદાવાદ શહેરમાં લાગ્યા ‘મોદી હટાવો, દેશ બચાવો’ ના પોસ્ટર્સ, ક્રાઈમબ્રાન્ચે કરી આમ આદમી પાર્ટીના 8 કાર્યકરોની ધરપકડ