ગુજરાતના ઉદ્યોગમંત્રી બળવંતસિંહ રાજપૂતે કરી મોટી જાહેરાત: અમદાવાદ,સાવરકુંડલા,જોટાણા,પાલનપુર સહિત આખા રાજ્યમાં બનશે 21 નવી GIDC

ગુજરાતના ઉદ્યોગમંત્રી બળવંતસિંહ રાજપૂતે કરી મોટી જાહેરાત: અમદાવાદ,સાવરકુંડલા,જોટાણા,પાલનપુર સહિત આખા રાજ્યમાં બનશે 21 નવી GIDC