ગુજરાત હાઈકોર્ટની રાજ્ય સરકારને ટકોર; તમામ પ્રાથમિક શાળામાં ફરજિયાત ગુજરાતી ભણાવવાનું અમલ કરાવે

ગુજરાત હાઈકોર્ટની રાજ્ય સરકારને ટકોર; તમામ પ્રાથમિક શાળામાં ફરજિયાત ગુજરાતી ભણાવવાનું અમલ કરાવે