તથ્યકાંડ કેસમાં તથ્યના આરોપી પિતા પ્રજ્ઞેશ પટેલની વચગાળાના જામીનની અરજી હાઇકોર્ટે ફગાવી; નીચલી કોર્ટે જામીન ન આપતા HCમાં કરી હતી અરજી

તથ્યકાંડ કેસમાં તથ્યના આરોપી પિતા પ્રજ્ઞેશ પટેલની વચગાળાના જામીનની અરજી હાઇકોર્ટે ફગાવી; નીચલી કોર્ટે જામીન ન આપતા HCમાં કરી હતી અરજી