ગુજરાતમાં ગિરનાર પર્વત પર આવેલા દત્તાત્રેય અને અંબાજી મંદિરની આસપાસ પ્લાસ્ટિકની બોટલો અને પડીકાઓના ઢગલા, હાઇકોર્ટે સરકારને મોકલી નોટીસ

ગુજરાતમાં ગિરનાર પર્વત પર આવેલા દત્તાત્રેય અને અંબાજી મંદિરની આસપાસ પ્લાસ્ટિકની બોટલો અને પડીકાઓના ઢગલા, હાઇકોર્ટે સરકારને મોકલી નોટીસ