અંબાજીમાં ચાલુ થયું બંને પ્રસાદનું વેચાણ: પહેલા દિવસે મોહનથાળના 11985 પેકેટની સામે ચીકીના માત્ર 1305 પેકેટ વેચાયા, ભક્તોમાં ખુશીનો માહોલ

અંબાજીમાં ચાલુ થયું બંને પ્રસાદનું વેચાણ: પહેલા દિવસે મોહનથાળના 11985 પેકેટની સામે ચીકીના માત્ર 1305 પેકેટ વેચાયા, ભક્તોમાં ખુશીનો માહોલ