પેપરલીક મામલે બીજેપી મંત્રી ઋષિકેશ પટેલનું બયાન, કહ્યું- ‘આગામી સત્રમાં સરકાર કડક કાયદો લાવશે, સંડોવાયેલા લોકોને સખત સજા કરાશે’

પેપરલીક મામલે બીજેપી મંત્રી ઋષિકેશ પટેલનું બયાન, કહ્યું- ‘આગામી સત્રમાં સરકાર કડક કાયદો લાવશે, સંડોવાયેલા લોકોને સખત સજા કરાશે’