ચૂંટણી પહેલા BJPનો માસ્ટરસ્ટ્રોક, ઉત્તરાખંડની જેમ ગુજરાત સરકાર પણ યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ અંતર્ગત દરેક લોકો માટે એકસમાન કાયદો લાવવાની તૈયારીમાં

ચૂંટણી પહેલા BJPનો માસ્ટરસ્ટ્રોક, ઉત્તરાખંડની જેમ ગુજરાત સરકાર પણ યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ અંતર્ગત દરેક લોકો માટે એકસમાન કાયદો લાવવાની તૈયારીમાં