અમદાવાદમાં ત્રણ વાગ્યા સુધીમાં માંડ 44.67 ટકા વોટિંગ, સાણંદમાં સૌથી વધુ 54 ટકા વોટ પડ્યા

અમદાવાદમાં ત્રણ વાગ્યા સુધીમાં માંડ 44.67 ટકા વોટિંગ, સાણંદમાં સૌથી વધુ 54 ટકા વોટ પડ્યા