જોધપુર પછી હવે ગાંધીનગર કોર્ટમાં ચાલી રહેલા રેપ કેસમાં પણ આસારામને થઈ આજીવન કેદની સજા, સુરતની મહિલાએ નોંધાવી હતી ફરિયાદ

જોધપુર પછી હવે ગાંધીનગર કોર્ટમાં ચાલી રહેલા રેપ કેસમાં પણ આસારામને થઈ આજીવન કેદની સજા, સુરતની મહિલાએ નોંધાવી હતી ફરિયાદ