ગુજરાત ભાજપમાં મોટા ફેરફાર: પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલે કચ્છ, રાજકોટ, મોરબી સહિત ચાર મહાનગરના પ્રમુખો બદલીને નવા પ્રમુખની નિમણૂંક કરી

ગુજરાત ભાજપમાં મોટા ફેરફાર: પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલે કચ્છ, રાજકોટ, મોરબી સહિત ચાર મહાનગરના પ્રમુખો બદલીને નવા પ્રમુખની નિમણૂંક કરી