આજે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખ જાહેર થશે, બપોરે કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે બોલાવી પ્રેસ કોન્ફરન્સ

આજે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખ જાહેર થશે, બપોરે કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચે બોલાવી પ્રેસ કોન્ફરન્સ