બીજા તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ: 93 બેઠકો માટે સરેરાશ 58.68 ટકા મતદાન, સૌથી વધુ સાબરકાંઠા તો સૌથી ઓછું અમદાવાદમાં વોટિંગ

બીજા તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ: 93 બેઠકો માટે સરેરાશ 58.68 ટકા મતદાન, સૌથી વધુ સાબરકાંઠા તો સૌથી ઓછું અમદાવાદમાં વોટિંગ